Select Page

Moja tvrtka šalje mali broj računa mjesečno. Koji model je za nas najpogodniji?
Za poslovne subjekte koji šalju mali broj računa izrađena je portalska aplikacija putem koje se e- računi kreiraju, potpisuju, šalju i zaprimaju pojedinačno. Jedini preduvjet za korištenje servisa e-računa putem portalske aplikacije je da poslovni subjekt ima Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici ili CoBranding kartici/tokenu banke sa kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji za uslugu e-Račun i pristup internetu.
Što portalska aplikacija omogućuje i kako funkcionira?
Servis omogućuje unos, potpis, slanje, ovjeru e-Računa vremenskim žigom, primanje potvrde o zaprimljenom računu, promjenu statusa računa (ovisno o likvidaciji), primitak, čuvanje i pretraživanje računa, korištenje predložaka te grafičku personalizacija računa (stavljanje loga na račun).

Rad sa portalskom aplikacijom ima sljedeći koncept:

• dobavljač popunjava račun, potpisuje ga elektroničkim potpisom te šalje kupcu kroz sustav
• sustav zaprima račun, provjerava potpis te prosljeđuje kupcu
• kupac zaprima račun, prihvaća ga i plaća ili odbija
• dobavljač zaprima potvrdu o isporuci te statusu računa (zaprimljen, odbijen, prihvaćen, plaćen)
• račun se automatski arhivira (poslani/ zaprimljeni)

Da biste pristupili servisu potrebno je:
• popuniti Pristupnicu za servis e-Račun
• imati Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici ili CoBrended kartici/tokenu banke.* (pojedinačni unos ili razmjena putem datoteke)

Ako nemate certifikat, za izdavanje certifikata potrebno je:
Za rad na portalskoj aplikaciji
• Ispuniti Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata (1 primjerak)
• Potpisati Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte (3 primjerka)
• Priložiti fotokopiju identifikacijskog dokumenta (osobna ili putovnica) podnositelja zahtjeva

Ako vaša tvrtka prvi put predaje zahtjev za izdavanje certifikata odnosno ako kao poslovni subjekt još uvijek niste registrirani u Fini, potrebno je uz gore navedeno predati:
• fotokopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje
• Rješenje o upisu u nadležni registar i